ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A dr. PETŐ Ügyvédi Iroda az Emelt Díjas Szolgáltatásainak igénybevételéhez és a szolgáltatásainak nyújtásához az alábbiak szerint rögzíti az általános feltételeket és a hozzájárulásokat.

1. A számhasználó

1.1. Számhasználó adatai

Számhasználó neve: dr. PETŐ Ügyvédi Iroda
Székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 39.
Nyilvántartást vezető szerv: Budapesti Ügyvédi Kamara

Nyilvántartási szám: 3822
Adószám: 18280221-2-43

Azon állam megjelölése, amelyben a Számhasználó letelepedettnek minősül: Magyarország
Honlap címe: www.drpeto.hu
Ügyfélszolgálati telefonszám: 06-70/361 0211
Ügyfélszolgáltai cím: dr. PETŐ Ügyvédi Iroda, 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 39. (Manta Irodaház) 2. em.
Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: npeto@drpeto.hu
Az emelt díjas szolgáltatás ÁSZF-jének webes elérhetősége: www.drpeto.hu
Területi hatály: az emelt díjas szolgáltatást magyarországi távközlési szolgáltatók ügyfelei vehetik igénybe.

2. A Szolgáltatás

2.1. A dr. PETŐ Ügyvédi Iroda emelt díjas számon távközlési szolgáltatók igénybevétele mellett nyújt igénybevevőknek – a továbbiakban: „Ügyfél” – szolgáltatásokat, akik ezek igénybevételére alkalmas telefonkészülékkel valamint technikai feltételekkel rendelkeznek.

2.2. A dr. PETŐ Ügyvédi Iroda a jelen ÁSZF – „Szolgáltató emelt díjas hívószámai” leírásban mutatja be és rögzíti az általa nyújtott szolgáltatásokat – a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás” –, részletesen szabályozza a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

Dr. PETŐ Ügyvédi Iroda – a továbbiakban: „Szolgáltató” – emelt díjas hívószámai

Emelt díjas hívószám A Számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezése Felnőtt tartalom (tartalmaz/nem) Igénybevétel módja (hanghívás / fax) Elérhetőség
(0-24)
A díj felszámításá-nak módja (hívás / perc) Nettó díj (Ft) Bruttó díj (Ft)
06 90 – 900 837 ügyvédi tanácsadás nem hang 0-24h perc 393,70 500,00

3. A Szolgáltatás igénybevétele

3.1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételének általános feltételei:

  1. Ügyfél a jelen ÁSZF és vonatkozó mellékletei előzetes megismerése és elfogadása esetén jogosult a Szolgáltatást igénybe venni;
  2. amennyiben természetes személy saját nevében veszi igénybe a Szolgáltatást, úgy a betöltött 18. életév;
  3. nem természetes személy általi igénybevétel esetén a távközlési szolgáltatás előfizetőjének felhatalmazása, illetőleg meghatalmazása (jogosultsága) a Szolgáltatás igénybevételére, továbbá ezen meghatalmazott/felhatalmazott esetében a betöltött 18. életév;
  4. az eljáró személy a jelen ÁSZF-t és mellékleteit magára, illetőleg a távközlési szolgáltatás előfizetőjére nézve kötelező érvényűnek tekinti;
  5. Ügyfél adatkezelési hozzájárulása.

3.2. Az Ügyfélnek a Szolgáltatás igénybevételéhez rendelkezni kell egy, a telefonszolgáltatóval kötött előfizetéssel és a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges készülékkel, vagy a távközlési rendszerhez való hozzáféréssel, amely távközlési rendszerhez a Szolgáltató a Szolgáltatás elérhetőségét biztosítja, valamint meg kell fizetnie az igénybevétellel járó díjakat. A Szolgáltatás igénybevételének díját a telefonszolgáltatók mindenkori díjszabása tartalmazza.

A Szolgáltatás csak akkor vehető igénybe, amennyiben az Ügyfél a telefon-, vagy más szolgáltatójával kötött szerződésben az emeltdíjas szolgáltatások igénybevételét engedélyezte.

3.3. Ezen felül az Ügyfélnek rendelkeznie kell minden, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközzel és szoftverrel, többek között működőképes és a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas telefonkészülékkel vagy más hozzáférést biztosító eszközzel, ezen telefonkészülék vagy eszköz technikai ismeretével.

3.4. A Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés vagy írásban vagy ráutaló magatartással jön létre. A szerződés a Szolgáltatás igénybevételével jön létre, válik hatályossá.

3.5. A Szolgáltatás igénybevevője teljes felelősséggel tartozik azért, hogy készüléke és/vagy szoftvere a Szolgáltató rendszerét ne zavarja vagy interferenciát ne okozzon. Amennyiben egy eszköz vagy szoftver interferenciát okoz, a Szolgáltatással létesített kapcsolat azonnal felfüggesztésre kerül, és a Szolgáltató a szerződést jogosult bármiféle kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondani, a hívást megszakítani.

3.6. A hang emelt díjas Szolgáltatás akkor teljesül maradéktalanul, amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a leírásban feltüntetett módon használja a Szolgáltatást.

3.7. Amennyiben a 3.6. pontban írtak nem teljesülnek, üres, hibás, nem megfelelő tartalmú üzenet kerül elküldésre, a Szolgáltatás nem teljesül, de annak díja számlázásra kerül.

3.8. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és nyugtázza, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása keretében – a Szolgáltatás természetéből fakadóan – nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy egy adott ügy minden részletét megismerhesse, ebből adódóan a Szolgáltatónak a Szolgáltatás körében adott tanácsai mindössze általános jellegű iránymutatások, pusztán az adott esettípusra vonatkozó jogi gyakorlatot hivatottak ismertetni az Ügyféllel. Mindezekre tekintettel a Szolgáltatás keretében nyújtott tanácsok megfelelőségéért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

4. Adatkezelési hozzájárulás a Szolgáltatás igénybevételekor

4.1 A dr. PETŐ Ügyvédi Iroda mindenkor lehetőséget biztosít az Ügyfél részére az adatkezeléssel kapcsolatos álláspontjának kifejtésére.

4.2. A jelen ÁSZF és mellékletei keretében az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes. Ügyfél a hozzájárulását bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szerződő felekre vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket először egymás között kísérelik meg rendezni.

A dr. PETŐ Ügyvédi Iroda jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amennyiben a bel- és külföldi pénzpiaci viszonyok, a jogszabályok, hatósági előírások, ill. a Szerződésben a szolgáltatással kapcsolatos kockázatok, szabályok, vagy a Szerződésből eredő jogviszonyt érintő egyéb változások következnek be.